In opleidingsvorm 1 onderscheiden we drie duidelijk afgebakende groepen: de zorggroepen,de structuurgroepen en de trajectgroepen. Een trajectgroep doorloopt de leergroepen, de voorbereidende finaliteitsgroepen en de finaliteitsgroepen. De mentale, fysieke en sociale mogelijkheden liggen aan de basis van die indeling.

Zorggroepen Structuurgroepen Trajectgroepen
3 groepen groepen afhankelijk van instroom leerlingen leergroepen
4-5 jaar
voorbereidende finaliteitsgroepen
2-3 jaar
finaliteitsgroepen
1-2 jaar

Het onderscheid tussen de groepen is duidelijk te merken: de leerinhoud die de jongeren aangeboden krijgen, de organisatie van het lessenrooster, de personeelsbezetting in de groepen en de extra-omkadering vanuit het zorgproject en de wijze waarop de informatie van en naar de ouders gebeurt.

De groepen onderscheiden zich uiteraard voor wat betreft de ontwikkelingsdoelen die er nagestreefd worden.

We proberen onze leerlingen maximale ontwikkelingskansen te bieden zodat zij op 21-jarige leeftijd de kennis en de vaardigheden verworven hebben om naadloos over te stappen naar een dagcentrum.

Ook de sociale vaardigheden die hen zullen helpen om zich zo goed als hun mogelijkheden dit toe laten, te integreren en gelukkig te zijn, krijgen bijzondere aandacht.

Zorggroepen

Lessenpakket: 32 uren
Aantal groepen: afhankelijk van aanbod leerlingen
Aanbod en frequentie:

 • naargelang de noden van de groep en de individuele leerling
 • afhankelijk van tijdspad en voorbereiding op dagcentrum

Lessenpakket:

Bij groep 1.1: door middel van muziek en/of een handpop wordt het onthaal een leuk startmoment, waarbij communicatie van de leerlingen gestimuleerd wordt.

Bij groep 1.2: krijgen de lln de kans om de noodzakelijke handelingen ( boekentas in de kast – jas aan de kapstok enz.. ) uit te voeren voor de les begint.

De leerlingen hebben hun vaste plaats waar de taken aangepast aan hun mogelijkheden aangeboden worden. Die taken worden aangeboden in mandjes. Om voorspelbaarheid in te bouwen is het laatste mandje een beloningsmandje. ( Teacch systeem )

Snoezelen is de samentrekking van SNuffelen en dOEZELEN. Dit verwijst naar de twee hoofdonderdelen van het snoezelen:

 • snuffelen, ontdekken, verkennen, vertrouwd raken
 • in een rustgevende, relaxerende omgeving en sfeer
Er wordt bij ons vooral gewerkt rond het opbouwen van basisvertrouwen. Het hoofddoel van deze activiteit is het tot rust komen van het eigen lichaam. Hierdoor crieer je de mogelijkheid/sfeer om basaal te werken/stimuleren.

De drie basisdoelstellingen zijn :

 • bewust worden van eigen lichaam
 • bewust worden van de ruimte rondom zich
 • bewust worden van de anderen

De zintuigen prikkelen:
Vb. verwennamiddag : bij stemmige muziek en geurkaarsjes . 1 leerling krijgt een verwenbad. De anderen krijgen ondertussen afwisselend een voetmassage en /of handmassage . Dit gebeurt in een 1 – 1 relatie.

Een veilige ruimte waar ze in een beschermde omgeving zich motorisch kunnen ontwikkelen.
Daar kunnen volgende activiteiten aan bod komen:

 • soft-materiaal: klimmen, kruipen, glijden ,rollen
 • in het ballenbad: voelen - gooien – mikken
 • trampoline: springen
 • indoor schommel
 • fietsen op de home-trainer

De leerlingen die fietsen, hebben een fiets of driewieler aangepast aan hun eigen individuele noden.

Onder begeleiding kunnen meehelpen aan een eenvoudige activiteit in de keuken of uitvoeren van deeltaken. Kennis bijbrengen van de meest gebruikte keukenmaterialen en voedingswaren. Plezier beleven en actief meehelpen aan het kookgebeuren.

Met als bijzondere doelstellingen:

 • aanvoelen van de kracht van een grote hoeveelheid water
 • bevorderen van het contact tussen leerling en leerkracht
 • bevorderen van het contact tussen leerlingen onderling
 • in en door het water komen tot nieuwe en andere houdingen
 • zelfvertrouwen opbouwen door zwemmen – watergewenning
 • tot ontspanning komen en plezier beleven in het water
 • hindernissen leren nemen in het water: stappen, springen
 • zwembewegingen op een goede manier uitvoeren

Op een ontspannende wijze leren de lln kennis maken met de verschillende aspecten van de muziek, op vlak van zang, ritme en beluistering.
De muziekactiviteiten worden op een creatieve manier opgebouwd waarin zowel het visuele als het auditieve heel belangrijk zijn.
De klemtoon ligt ook op relaxatieoefeningen en basale stimulatie door middel van het medium muziek.

Belangrijke aandachtspunten waarrond de activiteiten zijn opgebouwd:

Door middel van eenvoudige verhalen uit de 'kijkbijbel' en/of kanischibai-theater vertellen hoe God en Jezus, door de geschiedenis heen, door mensen 'beleefd' werd.
Leerlingen vertellen in eigen woorden deze verhalen na.
Momenten van gebed en stilte creëren.

De leerlingen worden ingeschakeld in eenvoudige deeltaken: vb. dekken en afruimen van de tafel

Er wordt van de leerlingen sociaal aangepast gedrag gevraagd bij alle activiteiten buiten de schoolomgeving. zoals horecabezoek, wandeling in de natuur, winkelbezoek , bezoek aan het kapsalon, paardrijden,... Ook tijdens schoolreizen, bosklassen,... letten we op sociaal aanvaardbaar gedrag.

Er worden verschillende thema's uit woon- en vrije tijd aangebracht.

De leerling kan tegen een aangepast tempo en gedurende een bepaalde tijd een oefening op de computer uitvoeren. Indien mogelijk ook afgestemd op de lessen thema.

Communicatie:
algemene taal- en spraakstimulatie (taalbegrippen, taaldenken, woordenschat inoefenen en uitbreiden, zinsbouw inoefenen). Alles wordt ondersteund door SMOG.

Themawerking:
- verruimen van de leefwereld van de jongere
- uitbreiden van woordenschat
- zinsbouw verbeteren

De tijd:
- de dagen van de week inoefenen
- onderscheid tussen voor- en namiddag
- verbanden leggen tussen de dagen van de week en de activiteiten

Wat onze leerlingen zelf kunnen, moeten ze ook zelf doen!
Jassen aan- en uittrekken, tafelgebeuren, toiletgebeuren: zelfredzaamheid stimuleren

Met behulp van verschillende materialen en verschillende technieken creëert iedere leerling een uniek kunstwerk.

Hier werken ze klasdoorbrekend en bieden we verschillende activiteiten aan:

 • dans
 • basale stimulatie
 • relaxatie
 • muziek
 • verhaal

Structuurgroepen

Lessenpakket: 32 uren
Aantal groepen: afhankelijk van aanbod leerlingen
Aanbod en frequentie:

 • naargelang de noden van de groep en de individuele leerling
 • afhankelijk van tijdspad en voorbereiding op dagcentrum

Lessenpakket:

 • 6 uren schoolse en functionele vaardigheden
 • 2 uren pedagogische eenheden theorie(taal)
 • 1 uur relationele en seksuele vorming - RSV
 • 7 uren koken, huishoudelijke vaardigheden en hygiëne
 • 2 uren expressie
 • 6 uren plastische opvoeding/handvaardigheid
 • 1 uur muziek
 • 2 uren aandachtsoefeningen of atlier
 • 2 uren godsdienst
 • 3 uren zwemmen
 • 1 uur turnen

Tijdens dit pakket krijgen de leerlingen een uitgebreid aanbod aan thema's uit de woon- en vrije tijdsituaties (functionele/praktische alledaagse vaardigheden: vb. winkelen – telefoneren- verkeersoef'n – horecabezoek – sociale vaardigheden - ...).
Tijdens de inzichtlessen (dit kan rekenen en/of picto en/of individuele taken zijn) worden ze voorbereid en getraind op inzichten in dagelijkse situaties: vb. geldrekenen, kalender, tijdsbegrippen, inzicht in ruimte, volgorde, logisch denken,...
Tijdens de theorielessen kan de computer gebruikt worden als hulpmiddel, zodat ze ook het gebruik ervan kennen. Ook communicatie en surfen in een beschermde internetomgeving ( WAI-NOT ) komen aan bod.

Er zijn pedagogische eenheden voor lezen en schrijven waar de lln. volgens hun lees- en spraakmogelijkheden verdeeld worden.
Daar oefenen ze het lezen verder in of werken aan het onderhouden er van. Luister- en spreekoefeningen komen veel aan bod: vb. goed en correct uitdrukken. Dit eventueel aanvullend met het aanleren van ondersteuningsvormen zoals SMOG (spreken met ondersteuning van gebaren) en/of Beta/Sclera (beeldtaal). Daarnaast werken ze ook sterk rond signaalwoorden en pictogrammen afgestemd op de schoolse en functionele vaardigheden. Schrijfoefeningen is naast het typen op een computerklavier ook nog steeds een belangrijk onderdeel van de taalles.

Thema's die aan bod komen zijn: het eigen ik, het eigen lichaam, gezondheid, communicatie, gevoelens, relaties en seksualiteit, sociale vaardigheden. De inhoud is afhankelijk van de leeftijd, het begripsniveau en de noden van de leerlingen. Soms is er ook opsplitsing jongens/meisjes voor bepaalde onderwerpen.

crea

koken en huishoudelijke vaardigheden:

Werkpost leren organiseren, bespreken voedingsmiddelen, aanleren van basisvaardigheden, hanteren van materiaal en toestellen, deelhandelingen bij eenvoudige bereidingen uitvoeren, eenvoudige bereidingen zelfstandig leren uitvoeren, gebruik maken van een beta-kookboek,... Ook onderhouden van lokaal en kledij komt sterk aan bod: vb. werkpost opruimen, afwassen – afdrogen – wegzetten, orde lokaal, strijk- droog- en plooi- en ophangoefeningen, dweilen en vegen, ramen zemen, huishoudelijke toestellen onderhouden, bril onderhouden, afval sorteren,...

Hygiëne:

Er kan gebruik gemaakt worden van de douches of de badkamer. Naast het aanleren van bepaalde vaardigheden kan dit ook een belevingsmoment zijn. Thema's die aan bod komen zijn: lichaamshygiëne, sociaal aanvaardbaar gedrag in douche en WC, gezondheid in het algemeen.

crea

Doelstelling is het aanleren van een zo ruim mogelijk aanbod van vaardigheden, aangepast aan de mogelijkheden van de leerlingen Het aanbod is zo ruim en gevarieerd mogelijk omwille van:

 • afwisseling geeft motivatie
 • polyvalentie
 • invullen van individuele mogelijkheden
 • grove en fijne motoriek
 • prestatiefierheid

Naast het louter aanleren en toepassen van vaardigheden komt in de PO ook het creatieve aan bod. Elk resultaat is uniek. De eigen inbreng en de creativiteit worden zoveel mogelijk gestimuleerd. Er wordt ook gewerkt rond bepaalde feesten en thema's die in thuissituaties zich ook voordoen: vb. kerstmarkt, valentijn,...

Op een ontspannende wijze leren de leerlingen kennis maken met de verschillende aspecten van de muziek, op vlak van zang, ritme en beluistering.
De muziekactiviteiten worden op een creatieve manier opgebouwd waarin zowel het visuele als het auditieve heel belangrijk zijn.

Aandachtsoefeningen:

Dit is een training ter voorbereiding op atelierwerk. Men legt vooral de nadruk op vaardigheden zoals vb. sorteren , monteren, gericht uitvoeren van mondelinge opdrachten,… Daarnaast maken ze heel wat oefeningen op inzicht en concentratie zoals vb. constructie, tangram,… Daarin wordt hoofdzakelijk gewerkt met de volgende materialen: educatief spelmateriaal, werkmateriaal atelier vb. nietjesmachine, schroevendraaier,...

Atelier:

Dit is een training in arbeidsgerichte vaardigheden die in dagcentra nu ook een onderdeel vormen van de invulling. Deze activiteiten zijn dus heel belangrijk ter voorbereiding op hun toekomstige bezigheden.

Deze twee uren worden opgelegd door het ministerie. Er wordt gewerkt met een jaarthema. Dit jaarthema wordt vastgelegd in de werkgroep godsdienst OV1 West-Vlaanderen. Er worden telkens een 6-tal deelthema's voorzien. De kerkelijke feesten krijgen ook hun plaats. In de loop van het schooljaar zijn er een drie- tot viertal vieringen die opgebouwd worden aan de hand van het jaarthema. We beginnen de les telkens met een sfeermoment. De Jezusdoos wordt geopend en de tafel wordt gedekt. De leerlingen krijgen elk een kaarsje. We geven het kruisje door aan elkaar en iedereen krijgt de kans om te bidden. We sluiten dit startmoment af met het themalied.

crea

Elke klas gaat wekelijks zwemmen. Sommige leerlingen hebben schrik van het water en via verschillende oefeningen leren ze die overwinnen. en zich goed voelen in het water. Andere leerlingen kan men de schoolslag, crawl of rugcrawl aanleren. Bij leerlingen die goed kunnen zwemmen, kunnen nog specifieke behendigheden aangeleerd worden zoals watertrappen, duiken, onder water zwemmen enz.…
Sommige leerlingen kunnen ook een brevet halen op de verschillende afstanden. Er kan natuurlijk ook op snelheid getraind worden.
Naast zwemmen krijgen ze ook wekelijks turnen. Er worden aangepaste motorische opdrachten aangeboden volgens het niveau van de lln.
Aangeboden activiteiten zijn: jogging, atletiek, evenwichtsoefeningen, rolvaardigheden, spelvormen, balvaardigheden, lateralisatie en oriëntatieoefeningen, circuitvormen, conditietraining en leren fietsen.


Trajectgroepen: leergroepen

Lessenpakket: 32 uren
Aantal groepen: afhankelijk van aanbod leerlingen
Aanbod en frequentie:

 • naargelang de noden van de groep en de individuele leerling
 • dit zijn de groepen leerlingen die instromen. Ze blijven 4 à 5 jaar in een leergroep.

Lessenpakket:

 • 6 uren schoolse en functionele vaardigheden
 • 2 uren pedagogische eenheden theorie(taal)
 • 1 uur relationele en seksuele vorming - RSV
 • 7 uren koken, huishoudelijke vaardigheden en hygiëne
 • 2 uren expressie
 • 6 uren plastische opvoeding/handvaardigheid
 • 1 uur muziek
 • 2 uren aandachtsoefeningen
 • 2 uren godsdienst
 • 2 uren zwemmen
 • 1 uur turnen

Tijdens dit pakket wordt het winkelen uitgebreid aangeleerd in groep. Daarnaast krijgen ze ook een uitgebreid aanbod aan thema's uit de woon- en vrije tijdssituaties. Tijdens de inzichtlessen (dit kan rekenen en/of picto en/of individuele taken zijn) worden ze voorbereid en getraind op inzichten in dagelijkse situaties: vb. geldrekenen, kalender, tijdsbegrippen, inzicht in ruimte, volgorde,...
Tijdens de theorielessen kan de computer gebruikt worden als hulpmiddel, zodat ze ook het gebruik ervan kennen. Ook communicatie en surfen in een beschermde internetomgeving ( WAI-NOT ) komen aan bod.

Er zijn pedagogische eenheden voor lezen – 2 uren per week waar de leerlingen volgens hun lees- en spraakmogelijkheden verdeeld worden. (o.a. smoggroep)

Thema's die aan bod komen zijn: het eigen ik, het eigen lichaam, gezondheid, communicatie, gevoelens, relaties en seksualiteit. De inhoud is afhankelijk van de leeftijd, het begripsniveau en de noden van de leerlingen.

crea

koken en huishoudelijke vaardigheden:

Werkpost leren organiseren, bespreken voedingsmiddelen, aanleren van basisvaardigheden, hanteren van materiaal en toestellen, deelhandelingen bij eenvoudige bereidingen uitvoeren, eenvoudige bereidingen zelfstandig leren uitvoeren, gebruik maken van een beta-kookboek, werkpost opruimen, afwassen – afdrogen – wegzetten, orde lokaal, strijk- en plooioefeningen, dweilen en vegen, ramen zemen, huishoudelijke toestellen onderhouden,...

Hygiëne:

Er kan gebruik gemaakt worden van de douches. Bij de jongere groepen wordt het douchen echt aangeleerd. Naast het aanleren van bepaalde vaardigheden kan dit ook een belevingsmoment zijn.
Thema's die aan bod komen zijn: lichaamshygiëne, aangepast gedrag in douche en WC, gezondheid in het algemeen.

crea

Doelstelling is het aanleren van een zo ruim mogelijk aanbod van vaardigheden, aangepast aan de mogelijkheden van de leerlingen Het aanbod is zo ruim en gevarieerd mogelijk omwille van:

 • afwisseling geeft motivatie
 • polyvalentie
 • invullen van individuele mogelijkheden
 • grove en fijne motoriek
 • prestatiefierheid

Naast het louter aanleren en toepassen van vaardigheden komt in de PO ook het creatieve aan bod. Het is zo dat de leerlingen in de PO het voorbeeld van de leerkracht niet namaken. Elk resultaat is uniek. De eigen inbreng en de creativiteit worden zoveel mogelijk gestimuleerd. Veel oefeningen sluiten aan bij het jaarthema omdat de leerlingen hier rond al een zekere achtergrond verworven hebben.

Op een ontspannende wijze leren de leerlingen kennis maken met de verschillende aspecten van de muziek, op vlak van zang, ritme en beluistering.
De muziekactiviteiten worden op een creatieve manier opgebouwd waarin zowel het visuele als het auditieve heel belangrijk zijn.

Dit is een training ter voorbereiding op atelierwerk. Men legt vooral de nadruk op vaardigheden zoals vb. sorteren , monteren, gericht uitvoeren van mondelinge opdrachten,...
Daarnaast maken ze heel wat oefeningen op inzicht en concentratie zoals vb. constructie, tangram,... Daarin wordt hoofdzakelijk gewerkt met de volgende materialen: educatief spelmateriaal, werkmateriaal atelier vb. nietjesmachine, schroevendraaier,...

Deze twee uren worden opgelegd door het ministerie. Er wordt gewerkt met een jaarthema. Dit jaarthema wordt vastgelegd in de werkgroep godsdienst OV1 West-Vlaanderen. Er worden telkens een 6-tal deelthema's voorzien. De kerkelijke feesten krijgen ook hun plaats. In de loop van het schooljaar zijn er een drie- tot viertal vieringen die opgebouwd worden aan de hand van het jaarthema. We beginnen de les telkens met een sfeermoment. De Jezusdoos wordt geopend en de tafel wordt gedekt. De leerlingen krijgen elk een kaarsje. We geven het kruisje door aan elkaar en iedereen krijgt de kans om te bidden. We sluiten dit startmoment af met het themalied.

crea

Elke klas gaat wekelijks zwemmen. Sommige leerlingen hebben schrik van het water en via verschillende oefeningen leren ze die overwinnen. en zich goed voelen in het water. Andere leerlingen kan men de schoolslag, crawl of rugcrawl aanleren. Bij leerlingen die goed kunnen zwemmen, kunnen nog specifieke behendigheden aangeleerd worden zoals watertrappen, duiken, onder water zwemmen,...
Sommige leerlingen kunnen ook een brevet halen op de verschillende afstanden. Er kan natuurlijk ook op snelheid getraind worden.
Naast zwemmen krijgen ze ook wekelijks turnen. Er worden aangepaste motorische opdrachten aangeboden volgens het niveau van de lln.
Aangeboden activiteiten zijn: jogging, atletiek, evenwichtsoefeningen, rolvaardigheden, spelvormen, balvaardigheden, lateralisatie en oriëntatieoefeningen, circuitvormen, conditietraining en leren fietsen.


Trajectgroepen: voorbereidende finaliteitsgroepen

Lessenpakket: 32 uren
Aantal groepen: afhankelijk van aanbod leerlingen
Aanbod en frequentie:

 • naargelang de noden van de groep en de individuele leerling
 • dit zijn de groepen leerlingen die van een leergroep komen. Ze blijven 2 à 3 jaar in de groep.

Lessenpakket:

 • 6 uren schoolse en functionele vaardigheden
 • 2 uren pedagogische eenheden theorie(taal)
 • 1 uur relationele en seksuele vorming - RSV
 • 7 uren koken, huishoudelijke vaardigheden en hygiëne
 • 2 uren expressie
 • 6 uren plastische opvoeding/handvaardigheid
 • 1 uur muziek
 • 2 uren atelier
 • 2 uren godsdienst
 • 2 uren zwemmen
 • 1 uur turnen

Tijdens dit pakket krijgen de leerlingen een uitgebreid aanbod aan thema's uit de woon- en vrije tijdsituaties (functionele/praktische alledaagse vaardigheden: vb. winkelen – telefoneren- verkeersoef'n – horecabezoek – sociale vaardigheden - ...).
Tijdens de inzichtlessen (dit kan rekenen en/of picto en/of individuele taken zijn) worden ze voorbereid en getraind op inzichten in dagelijkse situaties: vb. geldrekenen, kalender, tijdsbegrippen, inzicht in ruimte, volgorde, logisch denken,...
Tijdens de theorielessen kan de computer gebruikt worden als hulpmiddel, zodat ze ook het gebruik ervan kennen. Ook communicatie en surfen in een beschermde internetomgeving ( WAI-NOT ) komen aan bod.
In de voorbereidende finaliteit is van belang zich te focussen op zelfstandigheid in de vaardigheden. Daarom is er ook de mogelijkheid om aan 'alleen op stap' te doen. (in samenwerking met MFC) Tijdens deze praktische oefeningen leren ze de gekende vaardigheden in werkelijke situaties toe te passen. De frequentie en invulling is sterk afhankelijk van de leerling zelf.

Er zijn pedagogische eenheden voor lezen en schrijven waar de lln. volgens hun lees- en spraakmogelijkheden verdeeld worden.
Daar oefenen ze het lezen verder in of werken aan het onderhouden er van. Luister- en spreekoefeningen komen veel aan bod: vb. goed en correct uitdrukken. Dit eventueel aanvullend met het aanleren van ondersteuningsvormen zoals SMOG (spreken met ondersteuning van gebaren) en/of Beta/Sclera (beeldtaal). Daarnaast werken ze ook sterk rond signaalwoorden en pictogrammen afgestemd op de schoolse en functionele vaardigheden. Schrijfoefeningen is naast het typen op een computerklavier ook nog steeds een belangrijk onderdeel van de taalles.

Thema's die aan bod komen zijn: het eigen ik, het eigen lichaam, gezondheid, communicatie, gevoelens, relaties en seksualiteit, sociale vaardigheden. De inhoud is afhankelijk van de leeftijd, het begripsniveau en de noden van de leerlingen. Soms is er ook opsplitsing jongens/meisjes voor bepaalde onderwerpen.

crea

koken en huishoudelijke vaardigheden:

Werkpost leren organiseren, bespreken voedingsmiddelen, aanleren van basisvaardigheden, hanteren van materiaal en toestellen, deelhandelingen bij eenvoudige bereidingen uitvoeren, eenvoudige bereidingen zelfstandig leren uitvoeren, gebruik maken van een beta-kookboek,… Ook onderhouden van lokaal en kledij komt sterk aan bod: vb. werkpost opruimen, afwassen – afdrogen – wegzetten, orde lokaal, strijk- droog- en plooi- en ophangoefeningen, dweilen en vegen, ramen zemen, huishoudelijke toestellen onderhouden, bril onderhouden, afval sorteren,...
In de voorbereidende finaliteit is van belang zich te focussen op zelfstandigheid in de vaardigheden. Daarom is er ook de mogelijkheid om aan individueel koken en onderhoud te doen. Tijdens deze praktische oefeningen leren ze de gekende vaardigheden in werkelijke situaties toe te passen. De frequentie en invulling is sterk afhankelijk van de leerling zelf.

Tuinwerking:

De leerlingen krijgen de mogelijkheid om in onze tuin te gaan werken. Leren werken in de tuin zoals ze later ook kunnen toepassen in eigen woonsituatie zoals kruiden planten, onkruid wieden,...

Textiel:

Dit gaat over aanbrengen en aanleren van vaardigheden die ze later zelfstandig kunnen toepassen in de woon- en vrije tijd zoals handnaaien (vb. linnenzak, badmat, …) of verfraaiing van de woning (vb. dienbord, prikbord,...)

crea

Doelstelling is het aanleren van een zo ruim mogelijk aanbod van vaardigheden, aangepast aan de mogelijkheden van de leerlingen Het aanbod is zo ruim en gevarieerd mogelijk omwille van:

 • afwisseling geeft motivatie
 • polyvalentie
 • invullen van individuele mogelijkheden
 • grove en fijne motoriek
 • prestatiefierheid

Naast het louter aanleren en toepassen van vaardigheden komt in de PO ook het creatieve aan bod. Elk resultaat is uniek. De eigen inbreng en de creativiteit worden zoveel mogelijk gestimuleerd. Er wordt ook gewerkt rond bepaalde feesten en thema's die in thuissituaties zich ook voordoen: vb. kerstmarkt, valentijn,...

Op een ontspannende wijze leren de leerlingen kennis maken met de verschillende aspecten van de muziek, op vlak van zang, ritme en beluistering.
De muziekactiviteiten worden op een creatieve manier opgebouwd waarin zowel het visuele als het auditieve heel belangrijk zijn.

crea

Dit is een training in arbeidsgerichte vaardigheden die in dagcentra nu ook een onderdeel vormen van de invulling. Deze activiteiten zijn dus heel belangrijk ter voorbereiding op hun toekomstige bezigheden.

Deze twee uren worden opgelegd door het ministerie. Er wordt gewerkt met een jaarthema. Dit jaarthema wordt vastgelegd in de werkgroep godsdienst OV1 West-Vlaanderen. Er worden telkens een 6-tal deelthema's voorzien. De kerkelijke feesten krijgen ook hun plaats. In de loop van het schooljaar zijn er een drie- tot viertal vieringen die opgebouwd worden aan de hand van het jaarthema. We beginnen de les telkens met een sfeermoment. De Jezusdoos wordt geopend en de tafel wordt gedekt. De leerlingen krijgen elk een kaarsje. We geven het kruisje door aan elkaar en iedereen krijgt de kans om te bidden. We sluiten dit startmoment af met het themalied.

crea

Elke klas gaat wekelijks zwemmen. Sommige leerlingen hebben schrik van het water en via verschillende oefeningen leren ze die overwinnen. en zich goed voelen in het water. Andere leerlingen kan men de schoolslag, crawl of rugcrawl aanleren. Bij leerlingen die goed kunnen zwemmen, kunnen nog specifieke behendigheden aangeleerd worden zoals watertrappen, duiken, onder water zwemmen,...
Sommige leerlingen kunnen ook een brevet halen op de verschillende afstanden. Er kan natuurlijk ook op snelheid getraind worden.
Naast zwemmen krijgen ze ook wekelijks turnen. Er worden aangepaste motorische opdrachten aangeboden volgens het niveau van de leerlingen.
Aangeboden activiteiten zijn: jogging, atletiek, evenwichtsoefeningen, rolvaardigheden, spelvormen, balvaardigheden, lateralisatie en oriëntatieoefeningen, circuitvormen, conditietraining en leren fietsen.


Trajectgroepen: finaliteitsgroepen

Lessenpakket: 32 uren
Aantal groepen: afhankelijk van aanbod leerlingen
Aanbod en frequentie:

 • naargelang de noden van de groep en de individuele leerling
 • dit zijn de groepen leerlingen die van een voorbereidende leergroep komen. Ze blijven 1 à 2 jaar in de groep.

Lessenpakket:

 • 7 uren socialisatie/computer
 • 1 uur relationele en seksuele vorming - RSV
 • 4 uren koken
 • 3 uren huishoudelijke vaardigheden
 • 4 uren atelier
 • 3 uren winkelen
 • 3 uren plastische opvoeding/handvaardigheid
 • 2 uren zelfstandig werk/tuin
 • 2 uren godsdienst
 • 2 uren zwemmen/fitness
 • 1 uur turnen

Functioneel rekenen: getallen en bewerkingen, kalender lezen, klok lezen, euro, wegen, meten + toepassingen zoals lijntabellen aflezen, kastickets aflezen, budgetteren,...

Taal: spreken, maatschappelijk/aanvankelijk lezen, lezen, schrijven, + toepassingen zoals kookmap lezen, menukaart lezen, wenskaarten schrijven, …

Socialisatie/leeruitstappen:

 • doe-, zoek- en durfopdrachten
 • verkennen van verschillende winkels: voeding, kleding, woning
 • telefoneren: vast/gsm
 • verkeer/openbaar vervoer
 • de bank / de post/ mutualiteit
 • mijn gemeente
 • vrijetijdsinvulling
 • ik ben dus ik kies
 • kappersbezoek
 • bezoek aan het ziekenhuis, dokter, tandarts - medicatie
 • bezoek aan dagcentra : werk- en woonvormen
 • voorbereiden van activiteiten zoals schoolreis, driedaagse, leeruitstappen

Computer

 • gebruik maken van sites als wai-not, sclera
 • inoefenen van reken- en taalvaardigheden, logisch denken
 • basisfuncties van microsoft word leren gebruiken
 • opzoeken van info

Thema's die aan bod komen zijn: het eigen ik, het eigen lichaam, gezondheid, communicatie, gevoelens, relaties en seksualiteit, sociale vaardigheden. De inhoud is afhankelijk van de leeftijd, het begripsniveau en de noden van de leerlingen.

crea

Klassikaal koken:

De leerkracht bepaalt het menu afhankelijk van de doelstellingen van de groep. Deze kan bestaan uit een voorgerecht en/of een hoofdgerecht en/of een dessert. De leerlingen krijgen maar 4uren koken in een voormiddag, waardoor ze afgestemd met realiteit tegen de middag een maaltijd kunnen klaarmaken. De benodigdheden voor de kookles werden door dezelfde leerlingen aangekocht in de les ‘winkelen’.

Individueel koken:

Via een kalender worden de leerlingen die in aanmerking komen voor individueel koken ingepland. Dit tijdens het klassikaal koken. De opvoedster neemt de leerling(en) mee uit de klas en gaat individueel koken. De benodigdheden voor deze kookles werden door dezelfde leerling(en) aangekocht in de les ‘winkelen’.

crea

 • Onderhouden van kledij: vb. was ophangen en van de waslijn halen, kledij op kleerhanger hangen, gebruik maken van wasmachine voor een kookwas, gebruik droogkast, linnen plooien, strijken van platte stukken,...
 • Bril onderhouden
 • Onderhouden van een lokaal: vb. tafel dekken, afwassen, afdrogen, wegzetten, tafel afkuisen, sorteren en wegbrengen van afval, stofzuigen, vegen, dweilen, afstoffen, onderhouden van een lavabo, gootsteen onderhouden, fornuizen onderhouden, planten water geven, werktafels ordenen,...
 • Bed opmaken
  - Dagelijkse opmaak van een bed
  - Insteken van een donsdeken in dekbedovertrek
 • Sfeerschepping bij feesten
  - Bloemschikken
  - Geschenkjes maken bij feesten
  - Inpakken geschenken
  - Feesttafel dekken en versieren
 • Vaardigheden naar zelfstandig invullen van vrije tijd
  - Handnaaien : aanleren van verschillende steken ( toepassing linnenzak, badmat, wasspeldschort,...)
  - Vaardigheden ter verfraaiing van de woning ( dienbord, prikbord,... )
 • Zelfstandig instaan voor vieruurtje van een zorggroep
  - Aankoop brood bij een bakker
  - Smeren boterhammen
  - Tafel dekken in de leefruimte

Winkelen voor het klassikaal koken:

De klas gaat wekelijks winkelen. Daar krijgt de klas de opdracht om de benodigdheden voor de kookles aan te kopen. De klas krijgt daarvoor een vast budget. (prijs warme maaltijd + dessert/leerling) Er kunnen ook benodigdheden aangekocht worden in ons eigen winkeltje (vb. één blikje tomatenpuree, één zakje vanillepudding,...) In de klas bereiden we het winkelen voor a.h.v. de kookmap. We bekijken het gerecht en kijken wat we hiervoor allemaal nodig hebben. We maken een boodschappenlijstje met de computer.

Winkelen voor het individueel koken:

De leerling die in de week individueel gaat koken met Sabine de opvoedster, gaat tijdens het winkelen van de klas ook winkelen maar met de opvoedster. Dit op hetzelfde moment, maar niet altijd naar dezelfde winkels. De leerling zal op voorhand een boodschappenlijstje opgemaakt hebben met behulp van de kookmap. Dit in samenwerking met de opvoedster. We streven naar eenvoudige maaltijden!

crea Dit is een training in arbeidsgerichte vaardigheden (monteren, sorteren, fijne motorische oef’n,...) die in instellingen voor niet-werkenden een deel van de dagbesteding uitmaken. Deze activiteiten zijn belangrijk als voorbereiding op hun toekomstige bezigheden en werken sterk op de werkattitude.

De klas kan wekelijks naar de tuinwerking van OV2, waar ze kunnen deelnemen aan het onderhoud van de tuin en het meehelpen voorbereiden van de bloemenmarkt. Vb. spitten, verspenen, onkruid wieden,...
Naast het werk in de tuin, kunnen de leerlingen individuele taakjes krijgen in de school, ter inoefening van zelfstandigheid. Vb. studio opruimen, koffie zetten voor bezoek, broodjes smeren, vergaderzalen klaarzetten,...

crea

Doelstelling is het aanleren van een zo ruim mogelijk aanbod van vaardigheden, aangepast aan de mogelijkheden van de leerlingen

Het aanbod is zo ruim en gevarieerd mogelijk omwille van:

 • afwisseling geeft motivatie
 • polyvalentie
 • invullen van individuele mogelijkheden
 • grove en fijne motoriek
 • prestatiefierheid

Naast het louter aanleren en toepassen van vaardigheden komt in de PO ook het creatieve aan bod. Het is zo dat de leerlingen in de PO het voorbeeld van de leerkracht niet namaken. Elk resultaat is uniek. De eigen inbreng en de creativiteit worden zoveel mogelijk gestimuleerd.
Veel oefeningen sluiten aan bij het jaarthema omdat de leerlingen hier rond al een zekere achtergrond verworven hebben

Deze twee uren worden opgelegd door het ministerie. Er wordt gewerkt met een jaarthema. Dit jaarthema wordt vastgelegd in de werkgroep godsdienst OV1 West-Vlaanderen. Er worden telkens een 6-tal deelthema’s voorzien. De kerkelijke feesten krijgen ook hun plaats. In de loop van het schooljaar zijn er een drie- tot viertal vieringen die opgebouwd worden aan de hand van het jaarthema.
We beginnen de les telkens met een sfeermoment. De Jezusdoos wordt geopend en de tafel wordt gedekt. De leerlingen krijgen elk een kaarsje. We geven het kruisje door aan elkaar en iedereen krijgt de kans om te bidden. We sluiten dit startmoment af met het themalied.

crea

Elke klas gaat wekelijks zwemmen of fitnessen (de Kaai) en heeft een uurtje turnen

Zwemmen

Sommige leerlingen hebben schrik van het water en via verschillende oefeningen leren ze die overwinnen. en zich goed voelen in het water. Andere leerlingen kan men de schoolslag, crawl of rugcrawl aanleren. Bij leerlingen die goed kunnen zwemmen, kunnen nog specifieke behendigheden aangeleerd worden zoals watertrappen, duiken, onder water zwemmen,... Sommige leerlingen kunnen ook een brevet halen op de verschillende afstanden. Er kan natuurlijk ook op snelheid getraind worden.

Turnen

Naast zwemmen krijgen ze ook wekelijks turnen. Er worden aangepaste motorische opdrachten aangeboden volgens het niveau van de lln.Aangeboden activiteiten zijn: jogging, atletiek, evenwichtsoefeningen, rolvaardigheden, spelvormen, balvaardigheden, lateralisatie en oriëntatieoefeningen, reactieoefeningen, circuitvormen, conditietraining en leren fietsen.

Fitness

Naast het zwemmen kan er door het team gekozen worden voor het aanleren en onderhouden van fitnessoefeningen. Zo leren de leerlingen naast de fysieke oefeningen ook kennis maken met een mogelijke vrijetijdsbesteding.